Төсөлт ажлын үзэсгэлэн

Ахлах-А бүлэг "Шагай" төсөлт тоглоом амжиттай хэрэгжүүлэн бусад цэцэрлэгийн багш нарт үзэсгэлэнгээ танилцууллаа.