"Монгол хүүхэд" сэдэвт үзүүлэх ажлын сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр үзэсгэлэн гаргалаа