гадна орчны цэвэрлэгээ

Нийслэл болон дүүргээс зарлагдсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээг тогтмол хийхээс гадна, бид байгууллагынхаа гадна орчинг бохирдсон тухай бүрд нь цэвэрлэж хэвшсэн.