Бүсийн цэцэрлэгүүдийн тайлан /БЗД-ийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нар/

Баянзүрх дүүргийн боловсролын хэлтсын дарга, хэлтсийн мэргэжилтэн, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт бүсийн ахлагч нар өнгөрсөн хичээлийн жилд хийсэн ажилаа тайлагналаа.